Algemene verkoopsvoorwaarden

De hieronder vermelde algemene voorwaarden staan in identieke vorm op alle offertes, bestelbonnen en facturen van Crodeon Technologies BV. Alle handelingen, diensten en overeenkomsten betreffende deze documenten zijn onderworpen aan deze voorwaarden.

Crodeon biedt de Crodeon Reporter aan als een gebruiksvriendelijk online monitoringsysteem met de bedoeling de klant tijd te besparen, en om schade aan voedingswaren, fabrieken, gewassen, werktuigen, machines en gebouwen te voorkomen. Desalniettemin kan Crodeon in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan deze en andere externe eigendommen van de klant, of aan de omgeving.

Crodeon biedt op de geleverde hardware twee jaar garantie vanaf de factuurdatum. Indien de klant de hardware als verdeler/installateur aan een derde partij doorverkoopt, dan biedt de klant twee jaar garantie op de uitgevoerde installatiewerken.

Crodeon hanteert een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders vermeld op pagina 1. Er wordt geen gebruik gemaakt van een kortingsregeling bij vooruitbetaling. Goederen blijven eigendom van Crodeon totdat het factuurbedrag is voldaan. Bij wanbetaling wordt een intrest van 12% op jaarbasis verrekend. Bovendien is er zonder ingebrekestelling op de hoofdsom een schadevergoeding verschuldigd van 10%, met een minimum van 40 euro voor bijkomende kosten van administratie. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

Met de aankoop van een Crodeon Reporter gaat de aankoop van een dienstenpakket (abonnement) gepaard. Dit abonnement kan voor één, drie of vijf jaar aangekocht worden, en wordt aangerekend per individuele Reporter. Het dienstenpakket wordt na afloop vrijblijvend en stilzwijgend verlengd. Bij de stilzwijgende verlenging van het dienstenpakket ontvangt de klant automatisch een factuur voor één jaar. Vanaf de ontvangst van deze factuur heeft de klant vijf werkdagen tijd om de verlenging per e-mail te annuleren, via info@crodeon.com. De werking van de Reporter en de toegang tot het Crodeon Dashboard worden in dat geval vanop afstand stopgezet, tot wanneer de klant een nieuw dienstenpakket betaald heeft en er geen overige openstaande facturen meer zijn. Indien de klant het dienstenpakket niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur per e-mail naar info@crodeon.com geannuleerd heeft, dan gaat de klant akkoord met de verlenging.

De klant erkent deze algemene voorwaarden te begrijpen. Het betalen van een factuur en/of het ondertekenen van een offerte of bestelbon van Crodeon geldt als acceptatie van deze voorwaarden.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.